Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Trơ trẽn trắng trợn mặt mo chính là cộng sản

Điện thoại hỏi Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam về quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo lên làm Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, ông Sáng nhiều lần không bắt máy, có lẽ đây là việc nhạy cảm, sẽ cho chìm xuồng. Vì có lẽ khi Lê Phước Thanh xin về hưu sớm, đã ngầm chạy BCT xem như là của để dành cho con.