Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Đào Tuấn và những thằng nghe hơi nồi chõ vụ Tiến sỹ y khoa 200 triệu

 
Một nhóm đi giăng bẫy và đăng báo, bảo tốn 200 triệu cho một cái bằng Tiến sỹ Y khoa.


 Còn sau đây là bình luận nồi chõ của Đào Tuấn trên báo Lao Động