Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Thối nát khủng hoảng sa đọa nực cười (*)MẤT
Kiểm tra, mất 1 cái nhà, một miếng đất, 1 cái xe, 7 x 3 = 2,1 tỷ Việt Nam đồng. Nhẹ tựa lông hồng. Góp vào cho sự học tục ngữ “ Không có cái dại nào giống cái dại nào”, dị bản là “Không có cái ngu nào giống cái ngu nào”. (**)

Anh bạn làm ngân hàng đau đớn: 2 tỷ, vợ còn không tin được nữa là. Còn ra công an thì thê thảm hơn nữa. Xã hội bây giờ thối nát lắm rồi. “Tau đi làm với VKS, CA, Thi hành án miết, tau biết. Nó không cần quan tâm là bạn đang mất tiền, mà nó chỉ nghĩ là đang có một vụ việc, như là một phi vụ mà nó sẽ được tiền từ khổ chủ”.

Kết luận: Không được tin ai khác, trừ tin vào chính mình.

Bình luận: Tin người khác mà cũng không cho, vì có cho cũng không tin được. Tiền nó làm cho người ta trở nên tham lam. Vậy thì điều gì đang xảy ra.