Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Cám ơn Hoàng Hữu Phước

Không định nhắc, nhưng thấy có ích, cần phải tán dương Hoàng Hữu Phước một câu. Hôm trước góp ý Hiến pháp tại Phường An Xuân, có người hỏi: sao cậu lại không đồng ý Quốc Hội lập Hiến pháp, tôi có đứng dậy thưa rằng, vì Quốc Hội khóa XIII hiện nay quá đông, 500 vị và họ không có đủ sẵn sàng cho việc lập Hiến, họ chỉ là đại biểu Quốc Hội khóa XIII, và trong số họ, có những người không xứng đáng. Và đây, hôm nay, Nghị Phước đã dõng dạc tuyên bố rằng Nghị Quốc, Dương Trung Quốc có Tứ đại Ngu. Tôi không nhớ 4 cái ngu gì, nhưng chỉ biết rằng có một đại biểu Quốc Hội khóa XIII chửi dõng dạc một đại biểu Quốc Hội khóa XIII là ngu, sau đó lên mạng, nhiều comment lại bảo rằng ông Hoàng Hữu Phước có Bách đại Ngu (100 cái Ngu).
Ông bà ta nói ở đời có 4 cái Ngu, mà đồng bào chửi ông Phước có 100 cái Ngu, hơi nhiều chút.

Vậy không biết ai đúng ai sai, nhưng chắc chắn trong 2 ông đại biểu Quốc Hội khóa XIII (2011-2015) có ít nhất một ông ngu, chưa nói 494 ông còn lại chưa khai ra.