Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Cãi lấy được

Không có phản hồi gì Trung ương và Uỷ ban bầu cử. Chỉ có ông này.