Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Đến bao giờ thoát khỏi giai cấp?

Khi nào thì những người lao động Việt Nam, thoát khỏi cách ách "giai cấp" mà Đảng Cộng sản đã quàng vào người họ.
Đảng Cộng sản là đội quân tiên phong của Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, liên minh với tầng lớp trí thức.
Có ai nói được, đội quân tiên phong ấy là giai cấp nào? Đội quân ấy gồm những ông chủ tịch tỉnh, nhà to hơn khẩu đại bác.
Thủ tướng của chúng ta thuộc giai cấp nào?