Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

những tội đồ của dân tộc.

Nếu không chịu thay đổi cách tư duy vì dân tộc, những cơn lũ sẽ nhấn chìm những cái gì thuộc về cổ kính lẫn quá khứ.

   

    "... Có phải sự nói láo khởi đầu ở tầm cấp cao quốc gia khi trong Lời nói đầu của Hiến pháp đã nói: Dưới ánh sáng của tư tưởng Mác Lê nin, hoặc trong Điều 4: Giai cấp công nhân và giai cấp công nhân... Một sự khởi đầu của quốc gia đã nói láo, KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT thì hy vọng gì  có được những công dân nói thật !???... Và khi một quốc gia không nói thật thì nó sẽ đi về đâu?"

         Thời gian của một cá nhân người dân thì có hạn, thời gian LÀM QUAN của cá nhân cũng có thời hạn, nhưng nếu Bấm nút thông qua Hiến pháp lần này thì thời gian của Đảng Cộng sản còn kéo dài tương ứng với thời gian tụt hậu của dân tộc Việt Nam.