Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Thượng Đế tính, vòng Luân hồi và chu kỳ hướng TÂM

Tề Thiên nói với Phật Tổ: Ngọc Hoàng không thể ngồi mãi trên ngôi cao đó, đã đến lúc ta lên thế chỗ ngồi đó. Phật Tổ bảo: Ngươi có biết Ngọc Hoàng trải qua bao muôn ngàn kiếp tu hành mới được ngồi đó không?

1. Giải thích các khái niệm:
- Phật tính:
- Thượng Đế tính: Thượng đế tính chính là cái Thái cực, là vũ trụ, là cái không trong cái hư không, là những hạt trong rung động của vũ trụ.
- Ngọc Hoàng: Ngọc Hoàng không phải là Thượng đế
- Tính tôn giáo: Phật nói: đừng nhìn vào ta, đừng nhìn vào ngón tay ta, mà nhìn vào Mặt Trăng ở hướng ngón tay ta đang chỉ.