Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Quy trình “Đảng cử dân bầu” hay là cử luôn khỏi bầu cho tốn tiền thuế phí của người dân.


Quy trình “Đảng cử dân bầu” hay là cử luôn khỏi bầu cho tốn tiền thuế phí của người dân.
HUỲNH QUỐC HỘI·6 THÁNG 5 2016